نقشه برداری زیر سطحی

تهیه نقشه‌های تأسیسات مدفون و زیرسطحی

طراحی، اجرا و پیاده‌سازی ضوابط و دستورالعملهای شناسایی و نقشه‌برداری تأسیسات زیرسطحی

طراحی و تولید سامانه‌های راداری زمین نفوذ (GPR) و پودمان‌های نرم‌افزاری مرتبط 

توسعه سامانه‌های تصویربردار راداری فرکانس پایین زمین نفوذ

آشکارسازی اجسام و پدیده­ها مبتنی بر تکنیکهای پراکندگی معکوس

(GPR)سامانه‌های راداری زمین نفوذ

  • طراحی نحوه برداشت رادارهای نفوذی زمین و ایجاد تصویر

  • پردازش و تحلیل داده‌های رادار نفوذی زمین
  • پردازش تصاویر راداری و آشکارسازی پدیده هدف
  • آشکارسازی اجسام و پدیده­ها مبتنی بر تکنیکهای پراکندگی معکوس
  • توسعه سامانه‌های تصویربردار راداری فرکانس پایین زمین نفوذ