ENVISAT-ASAR 2003-2007

فرونشست در محدوده تهران

فرونشست در تهران با بهره گیری از تصاویر ماهواره ENVISAT

Sentinel-1A 2014-2017

فرونشست تهران Sentinel-1

فرونشست در محدوده تهران با بهره گیری از ماهواره های Sentinel-1

تهران و بحران فرونشست

پیشروی فرونشست  به سمت محدوده شهری

ENVISAT-ASAR 2003-2007

نقشه فرونشست فرودگاه امام خمینی

نقشه فرونشست فرودگاه امام خمینی

Sentinel-1A 2014-2017

فرونشست فرودگاه امام خمینیSentinel-1

فرونشست فرودگاه امام خمینیSentinel-1

نقشه فرونشست فرودگاه امام خمینی

خطوط مترو در معرض پدیده فرونشست