پرتوسنجی

خدمات تخصصی اندازه گیری سیگنال های رادیویی RF

 

 • سنجش میزان آلودگی
 • داده برداری منابع آلودگی
 • تحلیل داده های محیطی
 • طراحی عایق بندی محیطی
 • گزارش پرتوسنجی محیطی

پدستگاه های تحلیل گر طیفی در انواع دستی و قابل حمل مورد استفاده برای پرتوسنجی

 

نمونه گزارش پرتوسنجی در تهران، منطقه 6 - وضعیت آلودگی کم

پرتوسنجی درونی یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه دوم ساختمان و مشاهده سطح آلودگی کم (وضعیت زرد استاندارد SBM) ناشی از انتشار غیر مستقیم دکل BTS در فاصله 300 متری

نمونه گزارش پرتوسنجی در تهران، منطقه 6 - وضعیت آلودگی: شدید

پرتوسنجی درونی یک واحد آپارتمان مسکونی در طبقه چهارم و مشاهده سطح آلودگی شدید (وضعیت قرمز استاندارد SBM) ناشی از انتشار دید مستقیم دکل BTS در فاصله 45 متری

طراحی عایق بندی

 

 • طراحی عایق بندی
 • انتخاب محصول

  طراحی عایق بندی بر حسب نقشه معماری واحد مسکونی

اجرای عایق بندی

 • نصب و پیاده سازی
 • ارزیابی و کنترل کیفی

  

عایق بندی روزنه های ساختمان به منظور جلوگیری از نفوذ امواج الکترومغناطیسی ناخواسته ناشی از منابع تابش رادیویی RF